අධිවේගී මාර්ග ඉදි කිරීමට වසර ලබා දීම


Description

ලංකාවේ දැනට ඇති සහ යෝජිත සියලුම අධිවේගී මාර්ග ඉදි කිරීමට පාරිසරික අනුමැතිය ලබා දුන් ලිපිවල සහතික පිටපත් ලබා ගැනීම.


Answer


Documents