සිංහරාජයේ මාර්ගයක් සම්බන්ධවයි


Description

1) සිංහරාජ වනාන්තරයේ පිවිසුම් මාර්ගයක් අලුත්වැඩියා කිරීමට හෝ අලුතින් මාර්ගයක් ඉදි කිරීමට වන සංරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව 2017 ජනවාරි 01 -2019 දෙසැම්බර් 01 කාලයේදී මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියෙන් අවසරයක් ඉල්ලා තිබේද?

2) ඉල්ලා තිබේ නම් ඉම ඉල්ලීමේ සහතික පිටපතක් ලබා දෙන්න.

3) එම ඉල්ලීමට පරිසර අධිකාරියෙන් අවසර ලබා දුන්නාද?

4) එලෙස අවසර ලබා දුන්නා නම් එහි සහතික පිටපතක් ලබා දෙන්න.

5) මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය එම ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කළා නම් එහි පිටපතක් ලබා දෙන්න.

6) සිංහරාජ වනාන්තරයේ පිවිසුම් මාර්ගයක් අලුත්වැඩියා කිරීමට හෝ අලුතින් මාර්ගයක් ඉදි කිරීම සම්බන්ධයෙන් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය 2017 ජනවාරි 01-2019 දෙසැම්බර් 01 දකවා කාලය අතරතුරදී නිරීක්ෂණයක් කළාද?

7) එලෙස නිරීක්ෂණයක් කළා නම් එම වාර්තාවේ පිටපතක් ලබා දෙන්න.

8) මේ සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය හරහා පළ කළ වාර්තා ගැන පියවරක් ගෙන තිබේද?

9) තිබේ නම් එම පියවර කුමක්ද?


Answer


Documents