තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම සඳහා පියවරෙන් පියවර උපදෙස්
 • 1 ඔබ ඉල්ලීමට පෙර පර්යේෂණ කරන්න

  ඉල්ලීමක් කිරීමට පෙර, තොරතුරු දැනටමත් ප්‍රසිද්ධියේ තිබේදැයි බලන්න. ඔබට තනි නියෝජිතායතන වෙබ් අඩවි වල ප්‍රයෝජනවත් තොරතුරු රාශියක් සොයාගත හැකි අතර තොරතුරු සඳහා රජය හරහා සෙවිය හැකිය. ඔබට අවශ්‍ය තොරතුරු ප්‍රසිද්ධියේ නොමැති නම්, ඔබට තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

 • 2 නිවැරදි ඒජන්සිය හඳුනා ගන්න

  ඔබගේ ඉල්ලීම සඳහා නිවැරදි මහජන සංවිධානය හඳුනා ගැනීම වැදගත්ය.

 • 3 තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් ඉල්ලීම් ලුහුබැඳීමේදී ගිණුමක් සාදන්න

  තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් ඉල්ලීම් ලුහුබැඳීමේදී ගිණුමක් සාදන්න පසුව තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් ඉල්ලීම් ලුහුබැඳීමට පිවිසෙන්න

 • 4 නව තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කරන්න

  වම් පැත්තේ මෙනුවේ 'නව තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම ඉල්ලීම' වෙත යන්න.ඔබ ඉල්ලා සිටින වාර්තා වල විස්තරය වැදගත් ය.ඔබගේ ඉල්ලීමේ විෂය පථය මඟින් ඔබේ ඉල්ලීමට නියෝජිතයෙකුට කෙතරම් ඉක්මණින් ප්‍රතිචාර දැක්විය හැකිද යන්න බලපායි.ඔබේ විස්තරය හැකිතාක් පැහැදිලි හා නිශ්චිත විය යුතු අතර ඒජන්සි තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම සඳහා ප්‍රමාණවත් තොරතුරු ලබා දිය යුතු අතර එමඟින් ඉල්ලා සිටින වාර්තා මොනවාද සහ ඒවා සොයාගත යුත්තේ කොතැනද යන්න සාධාරණව නිශ්චය කිරීමට ඔවුන්ට හැකි වේ.

 • 5 තොරතුරු නිලධාරියාගේ පිළිගැනීම සඳහා රැඳී සිටින්න.

  මෙම ක්‍රමය හරහා ඉදිරිපත් කරනු ලබන තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම අයදුම්පත් අදාළ රාජ්‍ය ආයතනවල තොරතුරු නිලධාරීන් වෙත විද්‍යුත් වශයෙන් ලැබෙනු ඇත. ඉදිරිපත් කිරීමෙන් දින 14 ක් ඇතුළත අදාළ මහජන සංවිධානයේ තොරතුරු නිලධාරියාගෙන් ඔබට පිළිගැනීමක් ලැබෙනු ඇත.මහජන සංවිධානය සාමාන්‍යයෙන් පළමුව වාර්තා සෙවීම සහ අනාවරණය කළ හැකි දේ තීරණය කිරීම සඳහා ඒවා සමාලෝචනය කරයි. තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පනත, 2016 අංක 12 බොහෝ වාර්තා මුදා හැරීමට ඉඩ දී ඇති අතර, පුද්ගලික රහස්‍යතාව, ජාතික අවශ්‍යතා සහ ආරක්ෂාව වැනි ඇතැම් තොරතුරු ආරක්ෂා කරන නිදහස් කිරීම් ද ඇත. ඔබට තොරතුරු ඉදිරිපත් කළ දින සිට වැඩකරන දින 14 ක් ඇතුළත අදාළ මහජන සංවිධානයේ නිලධාරී විසින්පි ළිගැනීමක් ලැබෙනු ඇත.ඔබගේ ඉල්ලීමට ප්‍රතිචාර දැක්විය යුතු කාලය එහි සංකීර්ණත්වය සහ ඉල්ලීම්වල ඕනෑම පසුබෑමක් අනුව වෙනස් වේ.ඔබ ලැබුනු දින සිට වැඩකරන දින 14 ක් ඇතුළත තොරතුරු නිලධාරියා ඔබේ ඉල්ලීමට ප්‍රතිචාර දැක්විය යුතුය.

 • 6 තොරතුරු සැපයීමට තීරණය කරන්නේ නම්, තොරතුරු ලබා දීමට එකඟ වූ දින සිට දින 14 ක් ඇතුළත තොරතුරු ලබා දිය යුතුය.

  තොරතුරු ලබා දීමට තොරතුරු නිලධාරියා එකඟ නොවන්නේ නම් හේතු දැක්විය යුතුය දින 14 ක් ප්‍රමාණවත් නොවන එවැනි අවස්ථාවල තොරතුරු සැපයීමට තවත් දින 21 ක් දක්වා අමතර කාලයක් තොරතුරු නිලධාරියාට ඉල්ලා සිටිය හැකිය. ඔබ (ඉල්ලුම්කරු) එවැනි කාල දීර් extension කිරීමකට එකඟ වන්නේ නම්, තොරතුරු නිලධාරියාට අමතර දින ලබා දෙනු ලැබේ. තොරතුරු ලබා දීමට ඔහු / ඇය එකඟ නොවන්නේ නම් තොරතුරු නිලධාරියා හේතු දැක්විය යුතුය.

 • 7 තොරතුරු නිලධාරියාගේ තීරණය ගැන ඔබ සෑහීමකට පත් නොවන්නේ නම්

  තොරතුරු නිලධාරියාගේ තීරණය පිළිබඳව ඔබ සෑහීමකට පත් නොවන්නේ නම්, එම තීරණය ගත් දින සිට දින 14 ක් ඇතුළත ඔබට එම රාජ්‍ය අධිකාරියේ නම් කරන ලද නිලධාරියාට අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය. මෙම ක්‍රමය හරහා ඉදිරිපත් කරනු ලබන තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ අභියාචනා අදාළ රාජ්‍ය ආයතනවල නම් කරන ලද නිලධාරීන් වෙත විද්‍යුත් වශයෙන් ලබා දෙනු ඇත. ඔබ ලැබුනු දින සිට වැඩකරන දින 14 ක් ඇතුළත නම් කරන ලද නිලධාරියා ඔබේ අභියාචනයට ප්‍රතිචාර දැක්විය යුතුය.

 • 8 නම් කරන ලද නිලධාරියාගේ තීරණය ගැන ඔබ සෑහීමකට පත් නොවන්නේ නම්

  නම් කරන ලද නිලධාරියාගේ තීරණය පිළිබඳව ඔබ සෑහීමකට පත් නොවන්නේ නම්, නම් කරන ලද නිලධාරියාගේ තීරණයෙන් මාස 2 ක් ඇතුළත ඔබට තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ කොමිසමට අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය. කෙසේ වෙතත් මෙම තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම ලුහුබැඳීම ඉල්ලීම තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් ක්‍රියාවලියේ මෙම පියවර ආවරණය නොකරයි. එබැවින් ඔබ මෙම පියවර නිතිපතා කළ යුතුය.