කළ යුතු

 • එය සරලව තබා ගන්න

 • එය කෙටියෙන් හා නිවැරදිව තබා ගන්න

 • ඔබ කැමති තරම් ප්‍රශ්න අසන්න - නමුත් අවශ්‍ය නම් පමණි. ඔබගේ ඉල්ලීම ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණකින් අවසන් නොකිරීමට උත්සාහ කරන්න. ඔබගේ ඉල්ලීම් ප්‍රකාශ ලෙස වාක්‍ය ඛණ්ඩනය කිරීමට උත්සාහ කිරීම සහ සෑම විටම ලේඛන හෝ වාර්තා ඉල්ලා සිටීම

 • පසුබිම් පර්යේෂණ කිහිපයක් කර වඩාත් අදාළ මහජන අධිකාරියට හෝ බලධාරීන්ට ඉලක්කගත ඉල්ලීමක් කරන්න. උදා: අදාළ යැයි ඔබ සිතන මහජන අධිකාරියේ වෙබ් අඩවියට පිවිස ඔබට අවශ්‍ය තොරතුරු එහි තිබේද යන්න පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැනගන්න.

 • වාර්තාගත විය යුතු තොරතුරු ඉල්ලන්න

 • ඉල්ලූ තොරතුරු හඳුනා ගැනීමට තොරතුරු නිලධාරියාට උපකාර වන තොරතුරු සපයන්න

 • පුද්ගලයෙකුගේ ජීවිතය හෝ නිදහස ආරක්ෂා කර ගැනීම අවශ්‍ය බැවින් පැය 48 ක් ඇතුළත ඔබට තොරතුරු අවශ්‍ය නම් පමණක් හේතු දක්වන්න

 • එසේ කිරීමට බලවත් හේතුවක් තිබේ නම් පමණක් ලේඛන අමුණන්න (බිය ගැන්වීමට නොවේ)

 • ඔබේ ඉල්ලීම සකස් කිරීමේදී මහජන අධිකාරියක් ඉල්ලීම මග හැරීමට උත්සාහ කරන්නේ කෙසේදැයි සිතා බලන්න

 • ඉල්ලා ඇති තොරතුරු කල්තියා හෙළි කළ යුතු තොරතුරු නම්, ඉල්ලීමෙහි මෙය සඳහන් කරන්න

නොකළ යුතු

 • ඔබගේ ඉල්ලීම් විමසුම් ලෙස වාක්‍ය ඛණ්ඩනය නොකරන්න

 • ඕනෑවට වඩා ලිපි ලේඛන අමුණා විශාල ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් නොකරන්න

 • ඔබගේ ඉල්ලීමට හේතු දැක්වීමට බල නොකරන්න

 • පටිගත කිරීමට අපහසු අදහස්, අදහස් සහ අභිප්‍රායන් ඉල්ලා නොසිටින්න